Digidruk.be – B-Tune folies algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
Francais ci-desous

1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Digidruk.be

Onderdeel van B-Tune folies VOF

1.2.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke

persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten

van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de

opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde,

tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de

opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

1.3.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten

van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan.

Een opdracht zal vermoed te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken

aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden

verricht.

1.4.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen,

afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt

reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in

ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf verstrekte

opdracht, in de ruimste zin van het woord.

1.5.Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn

de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

1.6.Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of aan eigen voorwaarden of bedingen

kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden

uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.7.De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd

gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de

opdrachtnemer gesloten overeenkom-sten akkoord te zijn gegaan.

 

2. Offertes

2. Offertes

2.1.Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de

opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen. Een aanbod wordt

in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.2.Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn

verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle

van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

2.3.De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische

beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven

(intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 1″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

3. Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten

3. Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten

3.1.Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de

verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de

overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

3.2.De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen

door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3.3.Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de

aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht

worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

3.4.Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het

werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn

voor rekening van de opdrachtgever.

3.5.De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de

opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te

brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de

goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een redelijke tijd op de

hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.6.De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht aanvaarden

en meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet

wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. De (kost van de)

meerwerken wordt vermoed te zijn aanvaard van zodra eraan uitvoering wordt gegeven.

 

4. Opzegging en annulering

4. Opzegging en annulering

4.1.Partijen erkennen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke

ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden is in geval de

opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij

opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of

vestigingsplaats naar een plaats buiten België verlegt alvorens naar genoegen van de

opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de

uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij

middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over

zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar

diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van

de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

4.2.Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding, blijven

onverminderd in stand en worden terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst opeisbaar

4.3.De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer

met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de

opdrachtnemer ontstane directe en indirecte schade vergoedt. Onder deze schade wordt,

onder meer doch niet beperkt tot, begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij

tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding

heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,

ingeroepen diensten en opslagkosten.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 2″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

5. Gegevens en zaken opdrachtgever; risico

5. Gegevens en zaken opdrachtgever; risico

5.1.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig

heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de

gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

5.2.De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij,

tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo

mogelijk een origineel te behouden.

5.3.De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het

moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

5.4.Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 of 2 genoemde verplichting, dan heeft de

opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is

vereist, het recht de opdracht terug te geven. De opdrachtgever draagt de bewijslast dat hij

aan de in lid 1 of 2 genoemde verplichting voldaan heeft.

5.5.Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde

gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan

de opdrachtgever geretourneerd.

5.6.De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van

de opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de

opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

5.7.Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden

opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door

hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

5.8.De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband

houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde

zaken en/of gegevens.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 3″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

6. Aansprakelijkheid

6. Aansprakelijkheid

6.1.Voor zover wettelijk toegestaan, is, voor alle directe en indirecte schade van de

opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet

tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, de

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit

niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de

desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale

oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de

opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

6.2.De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van

de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, zonder voorafgaande toestemming van

de opdrachtgever.

6.3.De vordering van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer om deze laatste voor de in lid 1

bedoelde schade aansprakelijk te stellen zal verjaard zijn na verloop van één jaar na het

ontstaan van de schade.

6.4.Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere

zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer

hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de

(aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd .

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in

aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.

6.5.Het risico van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of

verzending is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of

de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden,

behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het

(mobiele) telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig

technisch middel.

6.6.Het risico van schade aan of andere problemen i.v.m. na aflevering door de opdrachtgever

geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken

is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever.

6.7.Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet

binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die

opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en

risico van de opdrachtgever opgeslagen.

6.8.De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of

indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of

leveringen samenhangen.

6.9.De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de

opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hier-mede voorafgaandelijk schriftelijk (waaronder

begrepen per e-mail) is akkoord gegaan.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 4″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

7. Wijze van uitvoering opdracht

7. Wijze van uitvoering opdracht

7.1.De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten

werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,

uitvoeren.

7.2.Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden,

lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat

eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat tijdig en op voorhand aan alle overige

wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor

alle aansprakelijkheid voor schade en vorderingen dienaangaande van de betrokken

autoriteiten of andere derden die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak.

Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit

de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan en zal de

opdrachtnemer in geval van zulke omstandigheid het recht hebben de overeenkomst met

onmiddellijke ingang, zonder recht op de schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever,

te beëindigen dan wel op te schorten lastens de opdrachtgever.

7.3.De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en

ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de

opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het

aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De

opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn

onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden

mededelingsplichten van de opdrachtgever . De opdrachtnemer heeft ter zake geen

onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht

behorende werkzaamheden, tenzij uit een voorafgaande schriftelijke overeenkomst

(waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent

kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na

de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door

de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is

uitgevoerd. De aansprakelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.

7.4.Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in

de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels,

leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De

opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht en de opdrachtnemer

niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de

opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’

vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein

(nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig

zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de

opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever

dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de

opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

7.5.De opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat voorafgaandelijk wordt voldaan aan de

toepasselijke wetgeving of andere relevante regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt

tot, de naleving van het VLARAM en de verkeerswetgeving. De opdrachtgever zal de

opdrachtnemer onverwijld en voorafgaandelijk informeren van de toepassing van zulke

wetgeving en is voor de naleving ervan uitsluitend aansprakelijk.

7.6.Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp

of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten,

gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk

niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de

door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 5″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

7.7.De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig en op voorhand op bijzondere

moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem

aangeleverde materialen en producten te wijzen.

7.8.De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze

waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard

van de opdracht.

7.9.De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of

onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde

derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht

bevordert.

7.10.Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht

ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals

omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt vermoed dat deze

werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht.

8. Overmacht

8. Overmacht

8.1.Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toereken-bare oorzaak, waaronder

begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog,

terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,

waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en

andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan

machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten of gegevens door

derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles

zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die

verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht

deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2.Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen

van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht

(verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te

schorten.

8.3.De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich

voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in

die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

8.4.De opdrachtnemer heeft, indien een situatie van overmacht meer dan 5 kalenderdagen

ononderbroken aanhoudt, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te

beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de opdrachtgever, en

dit zelfs indien de opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 6″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

9. Ontwerpen, Tests en Proeven

9. Ontwerpen, Tests en Proeven

9.1.De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter

beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en

onmiddellijk op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te

doen toekomen.

9.2.Goedkeuring zijdens de opdrachtgever of gebrek aan protest binnen een korte en redelijke

termijn na ontvangst geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de ontwerpen, tests,

(proef)afdrukken en (of) (proef)modellen voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden

overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

9.3.Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of)

(proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is

overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 7″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

10.Auteursrechten etc..

10.Auteursrechten etc..

10.1.De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht

geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere

intellectuele eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch op enig ander

recht krachtens de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 of het Benelux Verdrag betreffende

de Intellectuele Eigendom of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op

het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele eigendom, dan wel het recht

met betrekking tot enig ander recht van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer

zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of

regelgeving geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen

gepaard gaan.

10.2.Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden vermoed

in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn

gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of

ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht

vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.

10.3.Alle intellectuele eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem

gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht

uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel

in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de

opdracht ingeschakelde derden. Voor zover als nodig draagt de opdrachtgever bij deze

automatisch en van zonder enige formaliteit alle intellectuele eigendomsrechten over aan de

opdrachtnemer die hij alsnog zou verkrijgen door de uitvoering van de overeenkomst. Het in

dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke

post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

10.4.De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de

opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het

resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele eigendomsrechten zijn ontstaan,

noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch

door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van

deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel

tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer als

uitsluitende eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

10.5.Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een

direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de

overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het

recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de

opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 8″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

11.Prijzen, declaratie en kosten

11.Prijzen, declaratie en kosten

11.1.Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de

opdrachtnemer geen kosten , tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval

zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de

opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden

gebracht.

11.2.Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per email)

anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de

opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerp werkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle

werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden

gebracht.

11.3.Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de

opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zulke prijsverhoging zullen vermoed te zijn

voorafgaandelijk aanvaard door de opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven

aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.

11.4.De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening

gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de

te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en

verzekeringskosten.

11.5.Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan

indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt

in rekening gebracht.

11.6.Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde belasting en overige door de overheid

opgelegde heffingen zoals BTW. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

11.7.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van

levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren,

de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging

hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht

overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan

te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet

worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele

herziening van de opdracht kan worden besloten.

11.8.Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de

opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of

beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 9″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

12.Eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc…

12.Eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc…

12.1.Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde

zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom

toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod

of op de factuur zijn vermeld.

12.2.De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de

opdrachtgever af te geven.

12.3.De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten,

zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de

opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever voorafgaandelijk

schriftelijk overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden be-waard,

geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat

voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. De kosten hiervan zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

13.Aflevering en leveringstermijn

13.Aflevering en leveringstermijn

13.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse

waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door

opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door

uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een

hulppersoon van) de opdrachtnemer.

13.2.Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis,

tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een bindende termijn betreft. De

opdrachtnemer is, ook bij een bindende termijn, slechts eerst in verzuim nadat de

opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

13.3.De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een bindende termijn vervalt indien en zodra

de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de

geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging

van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever.

13.4.De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer,

gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering

door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

13.5.Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de

opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk bindende leveringstermijn de

overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de

opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9

en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 10″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

14.Onderzoek bij leveringen ; Afwijkingen

14.Onderzoek bij leveringen ; Afwijkingen

14.1.De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij de levering van de diensten en (of) zaken en

(of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en conform

de opdracht is. De prestatie van de opdrachtnemer wordt vermoed deugdelijk en conform de

opdracht te zijn uitgevoerd indien de goederen worden in ontvangst genomen zonder protest.

14.2.De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en

overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een

gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden

heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

14.3.Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of

vervoeren van zaken.

14.4.Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of

schermweergave, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test,

(proef)afdruk en (of) (proef)model zijn aanvaardbaar, doen geen afbreuk aan het conform

karakter van de prestatie en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting,

ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

14.5.Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een

ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-waarde van het geleverde hebben, worden steeds

geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn in de zin van het vorige lid van dit artikel.

15.Klachten

15.Klachten

15.1.De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, binnen zeven dagen na

het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend aan

de opdrachtnemer mede te delen.

15.2.In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de

opdrachtgever nooit enige recht om klachten te formuleren toe.

15.3.Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijnen vervalt het recht om klachten

te formuleren. Iedere laattijdige klacht zal als automatisch verworpen beschouwd worden.

15.4.Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.

15.5.Voor zover wettelijk toegestaan, heeft, ingeval van een gerechtvaardigde klacht, de

opdrachtnemer naar zijn uitsluitende keuze (en de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze

keuze te zullen aanvaarden) tussen een prijsvermindering, het verbeteren of opnieuw

verrichten van werkzaamheden, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het

gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn

geretourneerd.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 11″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

16.Garantie

16.Garantie

16.1.Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk

uitgesloten:

normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en

glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit

door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het

door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door

ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering

aangebrachte veranderingen.

16.2.De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken of

werken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder

strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

16.3.De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde

zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

16.4.Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen

de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is

overeengekomen.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 12″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

17.Betaling

17.Betaling

17.1.De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een

aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien

dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van

overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij

als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het

factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel

contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening,

opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet

toegestaan.

17.2.De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na

aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te

verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen,

(druk)proeven en films.

17.3.Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is

hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op

de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder

ingebrekestelling en van rechtswege hierover vanaf dat moment een intrest verschuldigd aan

de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij

handelstransacties, dan wel – in geval de opdrachtgever een consument is, aan de

conventionele intrestvoet van 12% , een en ander onverminderd de verdere rechten die de

opdrachtnemer heeft. Bovendien zal, bij niet-tijdige betaling, automatisch, zonder

ingebrekestelling en van rechtswege de opdrachtgever een forfaitair schadebeding

verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer ten belope van 15% van de hoofdsom met een

minimum van 75,00 EUR.

17.4.Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de

opdrachtnemer, zonder enige formaliteit, o.b.v. de -exceptio non adimpletu contractus de

uitvoering van iedere opdracht op-schorten in afwachting van betaling van de volledige

openstaande schuld door de opdrachtgever.

17.5.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige

vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.

17.6.Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen

intrest, het schadebeding en eventuele andere invorderingskosten en slechts vervolgens tot

kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

17.7.De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding

van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan de opdrachtnemer een schadevergoeding

vorderen voor alle andere desgevallend geleden schade.

17.8.Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn

alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen

zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 13″ van 1″ 4

Algemene verkoopsvoorwaarden

18.Retentierecht, eigendomsvoorbehuid en pandrecht

18.Retentierecht, eigendomsvoorbehuid en pandrecht

18.1.De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft,

alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van

de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de

opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

18.2.Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde

zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn

verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan.

Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde

zaken stellen. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen

als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft

gelden.

18.3.De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de

opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de

macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de

opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer

verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede

begrepen.

19.Toepasselijk recht en geschillen

19.Toepasselijk recht en geschillen

19.1.Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is het

instituut voor Arbitrage www.euro-arbitration.org belast met de aanstelling van

scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract.

definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden

bij OVAR vzw, Pater Damiaanstraat 26, 8000 Brugge, Deze clausule vervangt alle hiermee

strijdige bevoegdheidsclausules.

19.2.Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Digidruk.be, onderdeel van  B- Tune folies:  Werftsesteenweeg 36, 2220 Heist op den Berg
Pagina 14″ van 1″ 4
Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

1. Dispositions générales et applicabilité

1.1.Dans ces conditions, on entend Digidruk.be, partie de Artgraphicx Comm. V.

1.2.Dans ces conditions générales se appliquent au client: la personne physique ou morale qui a

donné à l’entrepreneur pour effectuer des travaux ou de la fourniture de biens. Le client

respectera le contrat ne peut jamais compter sur le fait qu’il agissait au nom d’un tiers, à moins

qu’il ne ait été expressément notifiée à l’entrepreneur et l’entrepreneur a alors accepté l’ordre

par écrit sous cette condition.

1.3.Dans ces conditions, on entend tâche: chaque demande d’effectuer des travaux ou de fournir

des biens ou des informations, sous une forme quelconque. Un contrat est présumé être

donnée par la transmission ou la livraison de données ou de questions sur lesquelles les

activités visées peut être effectuée au paragraphe 4 du présent article.

1.4.Dans ces conditions, on entend activités: lieux les de fabrication, la livraison, l’installation et

(ou) (off) des signes de construction, y compris indirects est la publicité des produits, des

décorations, la signalisation, constructions et (ou) leurs parties, en tout cas, les activités

résultant d’une cession d’une entreprise de sign donné, dans le sens le plus large.

1.5.Toutes les citations de tous les ordres, et tous les accords avec l’entrepreneur, les conditions

suivantes se appliquent.

1.6.Sur ces stipulations déviant et / ou élever leurs propres conditions que le client ne peut faire

appel si les termes ou conditions expressément acceptées par écrit par le sur-entrepreneur.

1.7.Le client qui, plus tôt dans les conditions actuelles, un accord a été signé, est considéré

comme l’applicabilité de ces termes plus tard avec l’entrepreneur pour être clôturées sont

accords convenus.

2. Offres

2.1. Toutes les citations, les estimations de coûts, des offres et des annonces similaires sont

acceptées par l’entrepreneur ne sont pas contraignantes et ne peuvent sans déviation, sauf

accord contraire à l’avance et par écrit. Une offre est réputée en aucun cas être rejetée si elle

ne est pas acceptée dans un mois.

2.2. Citations par l’entrepreneur sont basés sur les données fournies par le client. Le client

garantit qu’il connaît au mieux de la capacité et de ce fait a fourni toutes les données

pertinentes.

2.3. La partie formation des documents d’appel d’offres (y compris les dessins, dessins,

descriptions techniques, etc.) sont aussi précises que possible, mais sans obligation. Ils sont

et restent la propriété (intellectuelle) de l’entrepreneur.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 1″ sur “12

Conditions générales de vente

3. Conclusion des accords et des ordres de modification donnés

3.1.Premièrement, lorsque l’entrepreneur a confirmé verbalement ou par écrit à accepter

l’affectation, l’accord établi et la création découlant des obligations contractuelles des parties.

3.2.Le client assume le risque de l’échec, pas exacte, opportune ou complètement reçu par

l’entrepreneur de ses déclarations.

3.3.Dans la mesure où l’incertitude sur le contenu de l’ordre donné et son acceptation, le travail

effectué par l’entrepreneur doit être réputée effectuée en conformité avec le contenu de l’ordre.

3.4.Client fournit en temps opportun et de connectivité pour le bénéfice de l’oeuvre et le test de

celui-ci l’énergie nécessaire. Le coût de l’énergie nécessaire pour le compte du client.

3.5.L’entrepreneur se réserve le droit d’effectuer plus de travail que spécifié dans le contrat ou

dans l’acceptation et de mettre le client en compte dans ce travail si le client est dans l’intérêt

et / ou le bien exécution du contrat. Le client sera informé dans un délai raisonnable de

l’exécution de ce travail supplémentaire.

3.6.L’entrepreneur acceptera des modifications au contrat dans des limites raisonnables et à

coopérer, dans la mesure où le contenu de la performance pour être livré par lui pas

sensiblement différente de la performance à l’origine convenu diffère. Le (coût de la) plus de

travail est présumée acceptée une fois qu’il est mis en oeuvre.

4. Résiliation et annulation

4.1.Les parties reconnaissent que cet Accord sera automatiquement et sans préavis et / ou

intervention judiciaire totalement ou partiellement dissous dans le cas où le client est dans un

état de faillite ou un moratoire est demandée, il en raison de dettes impayées, se liquider ou de

résident permanent ou la situation géographique définit un endroit hors de la Belgique avant la

satisfaction de l’assurance de l’entrepreneur avait été donné pour le paiement de la somme à

l’égard de l’exécution du contrat est déjà due et sera toujours raison, ou si cela signifie la

saisie, mise sous séquestre ou autrement disposer de ses actifs ou des parties perd, à moins

que le but du jugement sécurité suffisante du client pour le paiement de la somme à l’égard de

l’exécution du contrat est due et sera à la charge.

4.2.Les obligations de paiement nées avant la date de la dissolution, rester intact et être

rapidement et sans préavis ni intervention judiciaire en raison.

4.3.Le client a le droit de résilier un contrat avant que l’entrepreneur avec l’exécution du contrat a

commencé, à condition qu’il paie pour l’entrepreneur engagé dommages directs et indirects.

Est en dessous de ce dommage, y compris mais sans s’y limiter, compris la perte de profits par

le fournisseur, en tenant également compte des coûts déjà engagés en vue de l’entrepreneur,

y compris ceux de la capacité de production réservée, matériaux achetés, des services enrôlés

et les coûts de stockage .

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 2″ sur “12

Conditions générales de vente

5. Les données et les affaires ordonnant; risque

5.1.Le client doit se assurer que les données et les choses que l’entrepreneur doit effectuer à leur

évaluation de l’adéquation commandée dans la forme souhaitée à la disposition de

l’entrepreneur.

5.2.Le client à l’entrepreneur doit mettre à disposition des copies, des dessins, des croquis, des

photographies ou d’autres médias, une copie et si possible de garder un original.

5.3.L’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution de la mission jusqu’à ce que le client a

rempli l’obligation visée au paragraphe 1.

5.4.Si le client ne répond pas aux exigences du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus obligation,

l’entrepreneur, sans qu’il y ait intervention de défaut ou judiciaire est nécessaire, le droit au

retour de l’ordre. Le client porte la charge de la preuve qu’il a respecté l’obligation visée au

paragraphe 1 ou 2.

5.5.Si et dans la mesure où le client en fait la demande, être mis à la disposition des données et

des entreprises, sous réserve retourné à l’article 17, après l’achèvement du contrat au client.

5.6.L’entrepreneur est tenu de (ne) porter un stockage soigneux de la provenance de l’entreprise

et / ou de données client. Sous réserve de la preuve à l’entrepreneur est réputé s’être

conformé à cette obligation.

5.7.Le risque à l’égard de dommage ou de perte des marchandises stockées à l’entrepreneur ou

de tiers et / ou des données est strictement pour le client, sauf quand il a démontré l’intention

ou de négligence grave de la part de l’entrepreneur.

5.8.Le client indemnise l’entrepreneur de toute réclamation de tiers concernant les dommages ou

la perte des biens et / ou des informations mentionnées dans les paragraphes précédents.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 3″ sur “12

Conditions générales de vente

6. Responsabilité

6.1.Dans la mesure permise par la loi, pour toute perte directe et indirecte du client en aucune

façon liés à, ou causés par pas en temps opportun ou non pleinement conforme à l’accord

portant sur la cession, exclure la responsabilité de l’entrepreneur, sauf se il peut être démontré

que ce ne est pas dans le temps ou pas pleinement mis en oeuvre conformément à l’accord,

dans les circonstances connaissances normale et sous réserve de la vigilance normale, et en

fonctionnement normal ne était pas arrivé. Ensuite, la responsabilité est limitée au montant

payé par le (la responsabilité) l’assurance de l’entrepreneur pour les dommages.

6.2.L’entrepreneur doit en tout temps ont le droit, si et dans la mesure du possible, les dommages

du recours principal ou limite sans l’autorisation préalable du client.

6.3.La demande par le client contre l’entrepreneur de faire ce dernier pour responsable des

dommages visés au paragraphe 1 se prescrivent au bout de un an après la survenance du

dommage.

6.4.La responsabilité de l’entrepreneur pour les dommages et les exclus par les véhicules

automobiles et autre propriété du client, sauf si et dans la mesure où l’entrepreneur est assuré

pour cela, dans ce cas, la responsabilité est limitée au montant payé par le (la responsabilité)

l’assurance de l’entrepreneur est versée pour les dommages. Client garantit l’entrepreneur

contre toutes les réclamations qui ne sont pas admissibles à une indemnité basée sur le

schéma ci-dessus.

6.5.Le risque de dommage ou de perte de biens et / ou des données pendant le transport ou

l’expédition, nonobstant le paragraphe 1, devenant ainsi le client, indépendamment du fait que

le transport ou l’expédition a lieu par ou au nom du client, l’entrepreneur ou le tiers, sauf si il ya

négligence intention ou grave de la part de l’entrepreneur. Sous transport et d’expédition est

comprise pour inclure la transmission de données à travers le (mobile) réseau téléphonique et

toute transmission similaires par tout moyen technique.

6.6.Le risque de dommages ou d’autres problèmes liés à après la livraison par le client assemblé,

ou autrement transformés vers d’autres (im) les biens meubles est appliquée affaires,

nonobstant le paragraphe 1, toujours pour le client.

6.7.Si l’entreprise du client en fournissant l’entrepreneur et (ou) des données dans les trente jours

après la fin du contrat et le paiement du contrat à l’égard de la réception qui a dû, ils sont de

cette époque pour le compte et au risque du client sauvegardée.

6.8.Le client garantit l’entrepreneur contre toutes les réclamations de tiers résultant directement

ou indirectement, directement ou indirectement liés aux services ou fournitures résultant de

l’ordre.

6.9.Le client n’a jamais le droit des affaires et (ou) des données de retourner à l’entrepreneur, à

moins que l’entrepreneur ici avant co-écrit (y compris par courriel) a accepté.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 4″ sur “12

Conditions générales de vente

7. Méthode de contrat de mise en oeuvre

7.1.L’entrepreneur sera faite par lui en vertu de l’oeuvre commandée de manière prudente, en

conformité avec les exigences de la bonne exécution, effectuer.

7.2.Si le travail consiste à placer ou montage des structures, des panneaux d’affichage, des

caissons lumineux et autres, le client doit se assurer que tous les permis ont porté nécessaires

ont été accordés et que en temps opportun et à l’avance pour toutes les autres exigences

juridiques ou autres sont remplies. Le client garantit l’entrepreneur contre toute responsabilité

pour les dommages et les réclamations à cet effet par les autorités ou d’autres tiers qui

peuvent se produire se il n’y avait pas un tel pouvoir. En outre, ce fait ne peut en déduire que

l’entrepreneur de toute obligation découlant de l’accord ne aurait pas satisfait et sera

l’entrepreneur en cas de telles circonstances le droit l’accord avec effet immédiat, sans aucun

droit à une indemnisation au titre du client à suspendre ou de mettre fin aux frais du client.

7.3.L’entrepreneur détermine la manière dont l’affectation est effectuée, tout cela dans le sens le

plus large. Cela est sans préjudice au client là vers l’entrepreneur pouvoir, que dans le cas du

travail (aussi) comprennent l’application d’affaires ou sur d’autres questions, ces autres choses

sont adaptés pour cela. L’entrepreneur peut être sûr que le client scrupuleusement de son

devoir d’enquêter sur la question se est acquitté, ainsi que les fonctions connexes de la

notification du client. L’entrepreneur doit tomber aucune obligation d’enquêter sur ces études

spécifiquement exclus du travail associé au contrat, sauf si un accord préalable et écrit (y

compris établie par email) démontre le contraire. En ce qui concerne les éléments de nature

fragile comme le verre, ce est que tout dommage qui se produit est effectué à ou peu après les

travaux connexes de la commission est censée être causée par l’insuffisance de ces questions

pour le travail et non par la façon dont l’ordre. La responsabilité en incombe avec le client.

7.4.Si et dans la mesure où le contrat de travail comprend ce qui concerne les échafaudages

ancrés dans le sol ou être en mesure de rendre le client qu’il n’y a pas de câbles, fils, tubes, la

solidification ou d’autres obstacles sur le terrain dans le sol sont présents. Le client dispose à

ce stade d’une recherche et de l’obligation de divulgation et non l’entrepreneur. Sauf taux par

ailleurs expressément convenu entre l’entrepreneur et le client toujours que l’échafaudage au

moins “fois et demie la hauteur de l’échafaudage” est placé de la voie publique. Le client

garantit que le site (presque) plat, pavée et qu’il n’y a pas d’obstacles, la végétation ou d’autres

problèmes sont présents qui pourrait compliquer la mise en oeuvre des activités. Si

l’entrepreneur afin jugerait nécessaire, il est libre, sans le consentement du client (et encore)

supprimer ces questions, qui fonctionne comme un coût supplémentaire pour le client sera

facturé.

7.5.Le client est tenu de se assurer que la conformité préalable avec la législation applicable ou

autres réglementations pertinentes, par exemple, mais sans s’y limiter, le respect des VLARAM

et le trafic routier. Le client doit informer immédiatement l’entrepreneur et l’information

préalable à l’application de ces lois et ne est responsable que de son application.

7.6.Si demandé par le client, l’entrepreneur exécute la commande à l’aide ou la transformation

des matériaux fournis par le client ou intermédiaire, ce est entièrement au risque du client. En

particulier, mais ne sont pas expressément limitée, cela concerne la durabilité, l’adhérence,

résistance à l’abrasion, de la lumière et de la couleur de la façon similaire fabriqué par

l’entrepreneur ou les produits transformés.

7.7.Le client est tenu de nommer l’entrepreneur à temps et à l’avance les difficultés particulières

ou risques pour la santé lors de l’impression ou de la transformation des matériaux fournis par

lui et produits.

7.8.L’entrepreneur a le devoir sur demande, le client à l’avance de la façon dont la forme la mise

en oeuvre, d’informer, sauf si cela est contraire à la nature de la mission.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 5″ sur “12

Conditions générales de vente

7.9.L’entrepreneur a le droit sans préavis au client le contrat ou une partie de celui-ci

d’externaliser ou à effectuer par des tiers ne sont pas employées par lui, si son opinion

favorise la performance efficace et efficiente du contrat.

7.10.Si l’entrepreneur a joué dans l’exécution des activités de travail de contrat pour le bénéfice

du client ne sont pas couverts par les activités comme décrit dans ou résultant de l’acceptation

de la commande, il est présumé que ces activités sont menées pour le compte du client.

8. Force Majeure

8.1.Si l’entrepreneur de ses obligations en vertu de l’accord, et non pas dans le temps ou pas

entièrement conforme en raison d’un non toereken lui-physique la cause, y compris mais non

limité à la guerre, menace de guerre, la mobilisation, la guerre civile, terrorisme, émeutes, vol,

incendie , changements brusques de température, l’eau, inondation, tremblement de terre et

d’autres catastrophes naturelles, la confiscation et autres actions gouvernementales, grèves,

l’obstruction de transport, défauts de l’appareil, non-livraison des matériaux nécessaires et des

produits semi-finis ou données par des tiers, des interruptions dans la fourniture d’énergie,

accessibilité réduite données, le tout en compagnie de l’entrepreneur que pour les tierces

parties concernées, ces obligations seront suspendues jusqu’à ce que l’entrepreneur peut être

réputées répondre à ces de la manière convenue raisonnablement en mesure.

8.2.Si, en vertu de la réglementation gouvernementale ou pour la sécurité de l’entrepreneur ne

peut pas être exigée par toute circonstance qu’il exécutez la commande (ci-dessous),

l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations.

8.3.Le client a, dans le cas où une situation visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article se

produit, pas le droit de résilier le contrat en tout ou en partie, ni se pose dans ces cas

l’entrepreneur l’obligation de payer des dommages et intérêts.

8.4.L’entrepreneur, si une situation de force majeure plus de cinq jours civils se poursuit sans

interruption, le droit de contrat, en totalité ou en partie dissous, sans aucune indemnité ne peut

être réclamée par le client, même si l’entrepreneur comme un cas de force majeure aucun

avantage.

9. Conception, tests et d’essais

9.1.Le client est obligé de scénographie fournie par l’entrepreneur lui pour inspection, analyse,

(test), et d’imprimer (ou) (test) modèles soigneusement et immédiatement vérifier les erreurs et

les défauts et son jugement de transmettre à l’entrepreneur.

9.2.Approbation de la part du principal ou de l’absence de protestation dans un délai court et

raisonnable après la réception est une reconnaissance que l’entrepreneur pour concevoir,

tester, (test), et d’imprimer (ou) (test) modèles travaux antérieurs s’y rattachant effectué

conformément à la commande .

9.3.Chaque (e) à la demande du modèle de conception client fait, test (test) et d’impression (ou)

(test) sera facturée en plus du prix convenu, sauf accord expressément que les coûts sont

inclus dans le prix.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 6″ sur “12

Conditions générales de vente

10.Les droits d’auteur etc ..

10.1.Le client garantit l’entrepreneur qui ne est pas violé par l’exécution de la mission du droit

d’auteur, droits de conception, des marques de commerce ou d’autres droits de propriété

intellectuelle de tiers, ou des droits dérivés ou tout autre droit en vertu de la Loi sur le droit

d’auteur belge du 30 Juin 1994 ou le Benelux traité sur la propriété intellectuelle ou d’autres

réglementations nationales, supranationales ou internationales dans le domaine du droit

d’auteur ou les droits de propriété intellectuelle ou le droit à l’égard de tout autre droit de tiers.

Le client indemnise l’entrepreneur à la fois dans et hors de la cour, toutes les réclamations que

des tiers peuvent faire valoir en vertu de ces lois ou règlements ainsi que pour tous les coûts

associés à la défense contre elle.

10.2.Tous sont soupçonnés dans leur intégralité et ne est constituée selon les points de vue de

l’entreprise de l’entrepreneur établi dans l’exécution du contrat et le travail. L’entrepreneur n’a

droit à aucun droit d’auteur ou autre propriété intellectuelle qui découle du tout dans la

performance de l’entreprise et les travaux manuels contrat, et les produits finaux visés dans le

contrat.

10.3.Tous les droits de propriété intellectuelle découlant de l’entrepreneur ou méthodes utilisées

par lui, des conseils, etc., à la fois pendant et après l’exécution du contrat expressément à

l’entrepreneur (continuer) l’amélioration, et malgré la contribution à sa création du client luimême

ou dans la performance de tiers engagés. Dans la mesure nécessaire, le directeur de

ce automatiquement et sans aucune formalité tous les droits de propriété intellectuelle à

l’entrepreneur qu’il serait encore obtenir l’exécution de l’accord. Les dispositions du présent

paragraphe se appliquent également si le travail ou d’affaires comme un élément distinct

inscrites à la citation, dans l’offre ou sur la facture.

10.4.Le client ne obtient qu’un droit d’utilisation, d’ailleurs, est limitée aux marchandises livrées

inclus dans le contrat et (ou) des données. Plus précisément, ce est que le résultat de toute

activité dont les droits de propriété intellectuelle ont surgi ou peuvent être fournis à des tiers

pour le traitement ou la reproduction disponibles, ou peuvent être traitées par le client luimême

ou reproduit. L’exercice de ces droits – la divulgation ou le transfert de données, y

compris – à la fois pendant et après l’exécution du contrat expressément réservé à

l’entrepreneur en tant qu’unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle réservés-tenir.

10.5.Violation des dispositions du paragraphe 3, perd le principal à l’entrepreneur une amende de

2.000 € par violation et 250 € par jour (en partie) de violation, sans un avis de défaut, et sans

droit de sur-entrepreneur à une indemnisation par le principal de toute l’entrepreneur résultant

des dommages.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 7″ sur “12

Conditions générales de vente

11.Prix, réclamation et dépenses

11.1.Pour la formulation de propositions et l’entrepreneur citations fabrication ne fait pas payer

moins que la recherche spécifique ne est nécessaire. Dans ce cas, sera donné à l’avance une

déclaration de la portée des travaux de l’entrepreneur et celui-ci l’coûts associés seront

facturés.

11.2.Le montant du remboursement des travaux effectués par l’entrepreneur doit être chargé, à

moins que par écrit (y compris par courriel) soit convenu autrement, calculée selon les taux

habituels de l’entrepreneur. Si le contrat comporte des travaux de conception, toujours trop

sera tous les travaux liés à la préparation de celle-ci sera facturée.

11.3.Les coûts découlant de ou liés à des ajouts et des changements qui sont de l’ordre au nom

du client. Ce prix sera présumé avoir été préalablement acceptée par le client, au moins une

fois mise en oeuvre a été donnée aux ajouts et modifications du contrat.

11.4.Les coûts engagés par l’entrepreneur doivent être facturés au client. Ces coûts peuvent

comprendre, mais pas exclusivement constitué du prix des matériaux à traiter, les réclamations

de tiers et de transport, le transport maritime et de l’assurance.

11.5.Livraisons excédentaires ou courtes par rapport au nombre convenu sont autorisées que si

elles se élèvent à ni plus ni moins de dix pour cent. Les gains ou pertes livrés seront facturés.

11.6.Tous les tarifs sont exclusif de tout impôt et autres prélèvements gouvernementaux comme

la TVA. Celles-ci sont énumérées séparément dans la facture et doivent être pris en charge

par le client.

11.7.Si, après la conclusion de l’accord et le temps de livraison convenu, au moment de la

conclusion de l’accord encore des facteurs inconnus, prix des consommables, salaires ou tout

autre prix des facteurs déterminants ont subi un changement, l’entrepreneur a droit au titre de

la commission taux convenu en conséquence et sans consultation avec le client à l’avenant,

avec une limite supérieure dépassé dix pour cent. Ce pourcentage ne sera pas dépassée sans

autre consultation avec le client, qui peut être décidé sur une éventuelle révision du contrat.

11.8.Si l’entrepreneur suspend ou met fin à l’exécution du contrat, l’entrepreneur a droit au

paiement intégral du jusqu’au moment de la suspension ou la cessation des activités et les

coûts encourus.

12.Conservation des biens intermédiaires, les moyens de production etc …

12.1.Tous les articles produits par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat, tels que

des moyens de production, les produits et les outils intermédiaires restent la propriété de

l’entrepreneur, même si dans un poste distinct dans l’offre sont énoncées dans l’offre ou sur la

facture.

12.2.L’entrepreneur ne est pas obligé cas visés au premier alinéa doit être délivré au client.

12.3.L’entrepreneur ne est pas obligé cas visés au premier alinéa et les résidus tels que la

réduction du gaspillage de matière fournie par le client et des produits de garder le client. Si

l’entrepreneur et le client écrite préalable conviennent que ces questions par l’entrepreneur

seront de soi, ce est fait pour une période ne excédant pas un an et sans que le fournisseur

garantissant leur aptitude à une utilisation répétée. Les frais sont supportés par le client.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 8″ sur “12

Conditions générales de vente

13.Livraison et la livraison

13.1.Sauf accord écrit, la livraison de biens est l’endroit où le fournisseur exerce son activité.

Épisodes numériques se produisent au niveau du client de le faire par e-mail, ou (risque client)

en téléchargeant à un serveur distant ou par mise à disposition sur le serveur (un assistant de)

l’entrepreneur.

13.2.Un délai de livraison fixé par le preneur seul sens indicative, sauf mention explicitement par

écrit que ce est un délai contraignant. L’entrepreneur est aussi une période de liaison, ne sera

en défaut après que le client l’a informé par écrit.

13.3.La servitude d’un entrepreneur pour un mandat de liaison expire si et lorsque le client

change l’affectation, à moins que la faible importance du changement ou de la faible durée du

retard sur le-traitant pas raisonnablement nécessite modifiant l’origine il a prévu de le temps

fixé déploiement de la capacité de production. La preuve en est avec le client.

13.4.Le client est dans l’exécution du contrat par l’entrepreneur doit faire ce qui est

raisonnablement nécessaire ou souhaitable pour assurer la livraison en temps opportun par

l’entrepreneur.

13.5.Le non-respect par la direction des dispositions de l’alinéa précédent expire avant que

l’entrepreneur l’obligation de procéder à la performance convenue dans la livraison liaison

initiale. Cette obligation est nulle si le client ne respecte pas ses obligations au sens des

articles 9 et 17. Il se inscrit également dans les situations visées aux articles 4, 8 et 18.

14.La recherche dans les approvisionnements; déviations

14.1.Le client est tenu à la livraison de services et (ou) des biens et (ou) des données d’examiner

à fond la performance de l’entrepreneur est correctement et selon le contrat. Le rendement de

l’entrepreneur est présumé valide et être effectuée en conformité avec le contrat si les

marchandises sont reçues sans protester.

14.2.Le rendement de l’entrepreneur se applique entre les parties demeurent aussi valides et en

conformité avec le contrat si le client après la livraison des marchandises livrées ou partie des

marchandises livrées a commandé, modifiées ou traitées, livré à des tiers, ou a eu en cours

d’utilisation ou at-il modifié.

14.3.Cet article se applique également aux contrats qui incluent les questions (DIS) de montage

ou de transport.

14.4.Les écarts de moindre importance, y compris les écarts en termes de couleur ou l’affichage,

des performances prévues dans le contrat ou une conception, test (test) l’impression et (test)

modèle (ou) sont acceptables, sans préjudice au caractère de la conformité la performance et

donc ne constitue pas un motif de rejet par exemple, réduction, la dissolution du contrat ou de

compensation.

14.5.Écarts qui, prenant en compte toutes les circonstances, pas raisonnable ou une influence

mineure sur le (utilité) la valeur d’avoir fourni seront toujours considérés comme des écarts

d’importance mineure au sens du paragraphe précédent de cet article.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 9″ sur “12

Conditions générales de vente

15.Plaintes

15.1.Le client a déposé une plainte à l’égard de l’entrepreneur sur les travaux exécutés ou (off)

livré ou le montant de la facture dans les sept jours suivant la date de livraison ou après la

date de la facture par écrit par courrier recommandé à l’entrepreneur d’informer.

15.2.Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 14 est au

client n’a jamais eu le droit de déposer des plaintes pour.

15.3.Après l’expiration des délais prévus au paragraphe caduque de formuler des plaintes. Toute

réclamation tardive sera considérée comme rejetée automatiquement.

15.4.Une plainte en tout cas le paiement du capital.

15.5.Dans la mesure permise par la loi, a, dans le cas d’une plainte justifiée, l’entrepreneur à sa

seule discrétion (et le client reconnaît expressément qu’il acceptera ce choix) entre une

réduction de prix, l’amélioration ou la ré-exécution des travaux, et le remplacement des

marchandises livrées ou de la partie défectueuse ou endommagée de celui-ci, après ces

questions sont retournés dans le temps à l’entrepreneur.

16.Garantie

16.1.De toute garantie par l’entrepreneur livrés ou le travail sont expressément exclues:l’usure

normale (y compris la décoloration progressive, la craie et la réduction de brillance), perte

d’usage et en diminuant la compatibilité avec la progression de la technologie ou autre, à toute

forme de dommages ou après l’application par les matériaux client auto-adhésives, les

dommages causés par une utilisation inappropriée ou négligente , endommager soit en raison

de modifications apportées après l’accouchement.

16.2.L’entrepreneur garantit la qualité de la construction des marchandises livrées ou travailler

pour une période maximale de trois mois après l’accouchement, mais jamais plus de tendance

à l’entrepreneur lui-même garantie fournie par son fournisseur.

16.3.La garantie fournie par l’entrepreneur, mais fabriqués par d’autres entreprises, ne comprend

que garantie accordée à l’entrepreneur par les autres.

16.4.En ce qui concerne la présente garantie se applique uniquement interdit, sauf entre le client

et l’entrepreneur par écrit (y compris par courriel) convenu autrement.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 1″ 0 sur “12

Conditions générales de vente

17.Paiement

17.1.L’entrepreneur détermine les modalités de paiement. L’entrepreneur est libre d’exiger un

dépôt avant qu’il fasse un début de l’exécution du contrat. Si aucun paiement anticipé a été

convenu, ce qui suit se applique.

17.2.Le paiement du montant de la facture par le client doit être faite dans les quatorze jours

après la date de la facture, en euros, dans les bureaux de l’entrepreneur ou par virement en

faveur d’un endroit désigné par l’entrepreneur le compte bancaire où le paiement sera seule

communication se appliquer de l’institution bancaire concernée que le montant de la facture

est crédité sur le compte désigné. Toutefois, le paiement doit être en espèces à la livraison si

le client est une personne physique ne agissant pas dans l’exercice d’une profession ou d’une

entreprise. Le paiement est net. Settlement, suspendre ou la retenue d’une partie du montant

que le client ne est pas autorisé.

17.3.L’entrepreneur a droit à une livraison convenu dans les parties, après la livraison de la

première partie, en plus du paiement de cette partie également d’exiger le paiement de tous

les frais engagés pour l’ensemble du travail, telles que la conception, les tests (pression) et les

films .

17.4.Si le client n’a pas payé en totalité dans la période visée au paragraphe 1, il est légalement

en défaut. Dans un tel cas, toutes les créances immédiatement exigibles à l’entrepreneur sur

le client et le (entreprise) client, sans préavis et légalement tenus de rendre un droit à partir de

ce temps pour le taux d’intérêt conformément à la loi du 2 Août 2002 sur le retard de paiement

dans les transactions commerciales ou – si le client est un consommateur, le taux d’intérêt

conventionnel de 12%, sans préjudice des autres droits que l’entrepreneur. En outre, dans le

retard de paiement automatiquement, sans préavis et par la loi du client avoir un montant fixe

de la rémunération payable à l’entrepreneur au taux de 15% du capital avec un minimum de €

75,00.

17.5.Si le client n’a pas payé dans le délai visé au paragraphe 1, l’entrepreneur peut, sans

aucune formalité, obv l’-exceptio non adimpletu contractus l’exécution de chaque commande

suspendre jusqu’au paiement total de l’encours de la dette par le mandant.

17.6.Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires liés à la collecte de toute réclamation de

l’entrepreneur au client seront facturés au client.

17.7.Paiements pour étirer l’entrepreneur principalement au remboursement des intérêts de

retard, les dommages et intérêts et d’autres coûts de collecte et ensuite seulement de se

acquitter de la créance la plus longue en circulation (facture).

17.8.Paragraphes 3 et 5 hausses se sont produites seulement au lieu de l’indemnisation des

dommages de retard. En plus de ces frais, le contractant peut demander une indemnisation

pour les autres dommages au cas où.

17.9.Si l’instruction est fournie par ou au nom de plus d’un client, sur, tous les clients seront

conjointement et solidairement responsable à l’égard de la performance des obligations

énoncées dans cet article, quel que soit le nom sur la facture.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 1″ 1 sur “12

Conditions générales de vente

18.Droit de privilège, gage et préservation de propriété

18.1.L’entrepreneur a droit aux principales questions que lui-même, ainsi que les questions qui

ont été compilées par l’entrepreneur ou commandées par le client ne parvient pas à livrer au

client ou à des tiers, jusqu’à ce que le principal de toutes ses obligations envers l’entrepreneur

a respecté.

18.2.Pleine propriété par l’entrepreneur pour les clients fourni des marchandises demeure dévolu

au l’entrepreneur jusqu’à ce que le client toutes ses obligations envers l’entrepreneur

découlant du contrat ont été remplies.

18.3.Jusqu’à ce moment, le client ne sera acte de disposition de ces cas. Ou à des structures

(réel) des entreprises sont arrêtées par les parties comme, non vérifiées questions mobiles

classés de sorte que la réserve de propriété reste valable.

18.4.Le client donne l’entrepreneur un privilège sur toutes les questions et informations du client

de mettre le client dans la puissance de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat,

d’assurer la sécurité pour tout ce que le client dans toutes les fonctions, quelque raison que ce

pourrait être due à l’entrepreneur, les dettes non exigibles et conditionnelles incluses.

19.Droit applicable et litiges

19.1.Comme une garantie mutuelle et l’engagement d’un règlement rapide par voie d’arbitrage,

l’association www.euro-arbitration.org est responsable de la nomination des arbitres qui

auront juridiction sur tout différend découlant de son contrat actuel. pour régler définitivement

conformément à ses règlements, qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de

l’association de Ovar, le Pater Damiaanstraat 26, 8000 Bruges Cette clause remplace toutes

clauses de compétence contraires.

19.2.Ce contrat est régi par la loi belge.

Digidruk.be Sollevelden 54, 2580 Beerzel Page 1″ 2 sur “12

Digidruk.be Uw idee, onze uitwerking
Digidruk uw partner voor vlaggen, banners, werkboeken, vlaggenmasten en meer. Kwaliteit tegen betaalbare prijzen.